Środa, 29 marca 2017, data aktualizacji serwisu: 24.03.2017
Katyń

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

HORAK Stefan Kazimierz

HORAK Stefan Kazimierz, urodzony 22 grudnia 1892 r. na Podgórzu w Krakowie. Syn Franciszka (notariusza) i Władysławy z d. Adamskiej. Był wychowankiem gimnazjum w Wadowicach. W 1911 r. zapisał się do Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odroczono mu powołanie do służby wojskowej, ale wybuch I wojny światowej anulował tę decyzję. W sierpniu 1914 r. został powołany do służby w 32. pułku strzelców armii austriackiej. Walczył na froncie rosyjskim, później włoskim. W 1918 r. zgłosił sie na ochotnika do armii generała Józefa Hallera we Francji. Przydzielono go do 4. pułku strzelców polskich. Po przewiezieniu Błękitnej Armii do Polski brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W czerwcu 1920 r. dowodził kompanią w bitwie pod Sziragami. W sierpniu 1920 r. został ranny pod Radzyminem. Zweryfikowano go w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. i zdemobilizowano. Wrócił na studia, które ukończył z tytułem inżyniera. W 1927 r. odbył ćwiczenia rezerwy w 55. pułku piechoty. W latach 1937-1939 pozostawał w kadrze oficerskiej Okręgu Korpusu I, jednocześnie był zastępcą przewodniczącego Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej w Gródku Jagiellońskim. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 015/2. Wywieziono go z obozu 7 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 9 kwietnia 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 491.
Odznaczony Krzyżem Walecznych (za walki pod Sziragami).

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 48-49;

XI. Kpt. rez. Stefan HORAK (ur. 1892) (AM 491)
 
Znaleziono – AM: 2 Ausweise, 1 Legitimationskarte (2 dowody, 1 legitymacja)
 
1. Legitymacja
 
Legitymacja służbowa oprawna w skórę, z tłoczonym godłem państwowym
(11,5 x 7,5 cm, 2 s., oprawa twarda, akc. 8/1)
 
[s. 1 - lewa] [Zachowana odklejona fotografia bez wizerunku (emulsja uległa zniszczeniu), na odwrociu adnotacja:] Stwierdzam identyczno[...] Inż. Stefana Horaka Zastępcy Przew. Pow. Ko[misji] Klasyf. w Gródku Jagiel[lońskim] / Gródek Jagiell. 1/X/37 / Naczelnik Urzędu] / Uprawnia do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnemi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych / Ważna na rok wystawienia. Ważność legitymacji przedłuża się na rok: 1938.
[s. 2] Legitymacja Nr 2954 - / nazwisko i imię Inż. Horak / Stefan / stanowisko Zastępca Przewod. Powiatowej / Komisji Klasyfikacyjnej / Lwów [?] dn. [...] 19 [...] r./ [podpis nieczytelny]
 
1a. Karta papieru
 
Po przedniej karcie okładki powyższej legitymacji znajdowała się złożona dwa razy karta z odbitą (wyraźnie) fotografią właściciela legitymacji[1]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 0491 / II
 
2. Karta legitymacyjna
 
Legitymacja uprawniająca do noszenia wstążki Armii Polskiej we Francji
(12,5 x 16,5 cm, 1 s., akc. 8/4)
 
[s. 1] Dowództwo / Armji Gen. Hallera / I.Biuro No 9065 / 394/P. / Kw. Gł. dnia [...] 19 [...] r./ Karta legitymacyjna. / Por. Horak Stefan / ma prawo noszenia biało-czerwonej wstążeczki z - palm - jako / zewnętrznej oznaki otrzymanej pochwały w Rozkazie Armji Polskiej zorga- / nizowanej we Francji No 55 a z dnia 31. VIII 1919 r. / Za zgodność / Szef I-go biura: [podpis nieczytelny] / Generał Józef Haller
 
Zachowane oryginalne opakowanie(papier) z numerem 0491 / IV
 
3. Legitymacja “Krzyża Walecznych”
 
Kartonowa legitymacja
(12 x 8 cm, 4 s., akc. 8/2, 8/6)
 
[s. 1] Dow. Sztab Generalny / Nr. Leg. 34801 / Legitymacja / Upoważniająca Por. Stefana / Horaka / Do noszenia “Krzyża Walecznych”
[s. 2] Dowództwo Sztab Generalny / Nr. Leg. 34801. / Legitymacja / Por. Stefan Horak / (Oddział 11. Dyw. Piech. uprawnionym / jest do noszenia “Krzyża Walecz- / nych” z [...] okuciem [skreślone] / Nadanego mu rozkazem Nr. 1836. / dtwa M. S. Wojsk. z dnia / Podpis dowódcy / Dyw. (Armiji) / Minister Wojny / (-) Sosnkowski[2] / Generał porucznik .
[s. 3] Zatwierdzenie nadania nastąpiło / Dekretem Naczelnego Wodza / Nr. - Ogłoszonego w Dzien- / niku Personalnym M.S. Wojskowych / z dnia [...] / (podpis) (podpis nieczytelny) / Za zgodność: / [...] porucznik. [podpis nieczytelny]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 0491 / I
 
4. Karta wstępu na obszar kolejowy
 
Kartonowa, drukowana karta wstępu na obszar kolejowy
(10,5 x 7,5 cm. 4 s., akc. 8/3)
 
[s. 1] Pieczęć wystawcy [pieczęć nieczytelna] / Karta wstępu / na obszar kolejowy w miejscach / wskazanych wewnątrz / Nr 35/38 / Ważna za okazaniem dowodu stwierdzającego / tożsamość osoby.
[s. 2] Imię Inż. Stefan / Nazwisko Horak / Stanowisko (zawód) Klasyfikator / Adres P[aństwowa] K[omisja] K[klasyfikacyjna] Gródek Jag[ielloński] / ma prawo wstępu w obrębie / pow. w Gródku Jagiellońskim / [...] / (jednej, kilku, wszystkich dyrekcyj) nieczytelne 1-9. [wymienione miejsca z prawem wstępu].      
[s. 3] 10-20. [wymienione miejsca z prawem wstępu] / Lwów dnia 24 stycznia 1938 [pieczęć okrągła niewyraźna] (podpis wystawcy ) [podpis nieczytelny]
[s. 4] Przedłużenie ważności na następny / rok kalendarzowy. / Niewyraźne daty i ślady po jednej pieczęci.                                                                               
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 0491 / III
 
5.
Zachowane puste opakowanie (papier) z numerem 0491 / VI (zagięcia - ok. 6 x 6 cm)


[1] Zob. kolorowa wkładka - XI/1a.
[2] Ówczesny gen. dywizji (porucznik) Kazimierz Sosnkowski (1885-1969) urząd ministra spraw wojskowych sprawował od 9 VIII 1920 do lutego 1924.

1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
2.1
2.1
2.2
2.2
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
3.3
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
Instytut Pamięci Narodowej , ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
©2004-2017 Instytut Pamięci Narodowej . Wszelkie prawa zastrzeżone.