Nawigacja

Regulamin konkursu

: Krzysztof Kopeć

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o totalitaryzmach Echa Katynia 2020

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach „Echa Katynia 2020”, zwany dalej „Festiwalem”, jest inicjatywą kulturalną i edukacyjną. Tematem przewodnim Festiwalu jest problematyka totalitaryzmów.
 2. Festiwal organizuje Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Instytutem”, z siedzibą w Warszawie. 
 3. Festiwal odbędzie się w dniach 23 – 26 kwietnia 2020 r.
 4. Do konkursu festiwalowego można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne, których tematyka porusza problem totalitaryzmu.

Rozdział II

Terminy i zasady zgłaszania filmów

§ 2.

 1. Zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu dokonuje właściciel autorskich praw majątkowych do filmu (producent), zwany dalej „zgłaszającym”.
 2. Filmy można zgłaszać do dnia 29 lutego 2020 r.
 3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia online dostępnej na stronie internetowej: echakatynia.pl, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, i przesłanie publicznego lub prywatnego linku do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.).
 4. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane.
 5. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 3.

 1. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w pokazach festiwalowych decyduje powołana przez Instytut komisja przeprowadzająca wstępną selekcję filmów.
 2. Decyzje komisji są ostateczne.
 3. W czasie trwania wstępnej selekcji filmów hasła do linków nie mogą być zmieniane.
 4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez zgłaszającego, zobowiązuje się on nie wycofywać filmu z Festiwalu.
 5. Informację, o której mowa w ust. 4, zgłaszający otrzymują drogą elektroniczną w terminie co najmniej 30 dni przez rozpoczęciem Festiwalu.
 6. Zgłaszający wyraża zgodę na prezentowanie filmu w trakcie ewentualnych retrospektyw Festiwalu.

Rozdział III

Tryb oceny filmów zgłoszonych do festiwalu i przyznawania nagród

§ 4.

 1. Filmy zakwalifikowane do udziału w pokazach festiwalowych uczestniczą jednocześnie w konkursie. W konkursie mogą uczestniczyć również filmy pełnometrażowe, których twórcy zostali zaproszeni przez Instytut.
 2. Lista filmów wybranych do konkursu umieszczona zostanie na stronie www.echakatynia.pl po zakończeniu wstępnej selekcji filmów.
 3. Do udziału w pokazach festiwalowych filmy udostępniane są bezpłatnie.

§ 5.

 1. Jury konkursowe składa się z 5 osób. Skład Jury zostanie ustalony przez Instytut  i ogłoszony na stornie internetowej echakatynia.pl
 2. Instytut upoważnia członków Jury, o którym mowa w  ust. 1, niebędących pracownikami Instytutu, do przetwarzania danych osobowych uczestników Festiwalu.

§ 6.

 1. Nagrody otrzymują reżyserzy filmów.
 2. Nagrodzeni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Nagrody dzielą się na:
  • pieniężne:
  1. nagroda Echa Katynia za film pełnometrażowy w wysokości 10.000 zł brutto,  
  2. nagroda Echa Katynia za film średniometrażowy i krótkometrażowy w wysokości 6000 zł brutto;
  • honorowe:
  1. nagroda im. Janusza Kurtyki – statuetka „Echa Katynia” przyznawana za całokształt twórczości lub działań podejmowanych na rzecz upamiętniania ofiar i przypominania o zbrodniach totalitaryzmów,
  2. nagroda publiczności – statuetka „Echa Katynia” przyznawana przez publiczność Festiwalu, w drodze głosowania.
 4. Nagrody zostaną wypłacone przez IPN w terminie 90 dni od dnia ustalenia wyników konkursu.
 5. W przypadku nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nagrodzeni zobowiązani są uiścić podatek dochodowy w miesiącu otrzymania nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).
 6. Instytut zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W celu wykonania tych czynności otrzymuje od nagrodzonych następujące dane osobowe: imię, nazwisko, pesel oraz adres zamieszkania przekazane na formularzu przekazania danych do uiszczenia podatku od osób fizycznych stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.

Rozdział IV

Ochrona własności intelektualnej 

§ 7.

Zgłaszający z chwilą zgłoszenia filmu do Festiwalu potwierdza, że posiada pełnię praw autorskich do filmu i w przypadku zakwalifikowania filmu do udziału w Festiwalu w procesie wstępnej selekcji filmów, udziela Instytutowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na publiczne wyświetlanie filmu w ramach pokazów festiwalowych.

Rozdział V

Kopie projekcyjne

§ 8.

 1. Kopie projekcyjne wyłącznie w formacie DCP lub mp 4 należy przesyłać do Instytutu do dnia 3 kwietnia 2020 r. na adres: Karol Litwin, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Edukacji Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.
 2. Koszty transportu kopii, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Zgłaszający jest odpowiedzialny także za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski.
 3. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
 4. Do zagranicznych przesyłek filmowych z poza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 Euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.
 5. Kopie filmowe zwracane będą na koszt Instytutu w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Instytut powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 9.

Instytut zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, które obowiązują po opublikowaniu ich na stronie internetowej echakatynia.pl.

§ 10.

Dodatkowych informacji dotyczących organizacji Festiwalu udziela Pan Karol Litwin, karol.litwin@ipn.gov.pl, tel. 22 581 85 88.