Nawigacja

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Sposób opracowania inwentarza

Źródło: Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Dokumentacja katyńska zwrócona przez MSW do Kurii Metropolitalnej w Krakowie, stanowi niewielki fragment “spuścizny katyńskiej” (zawartej w ponad 3000 kopert), przywiezionych z Katynia do Krakowa. Przekazane dokumenty znajdowały się w 15 kopertach, zgrupowanych w 8 wiązanych teczkach stanowiących jeden pakiet (paczkę) . Do paczki dołączone były dwa spisy zwracanych obiektów: szczegółowy, zawierający opis zawartości piętnastu kopert i skrócony (koperty 1-8) . W kopertach oznaczonych numerami 1-15 znajdowały się dokumenty znalezione przy jednym lub kilku oficerach. Również dokumenty poszczególnych oficerów rozproszone były po różnych kopertach. Niemożliwe jest już dzisiaj ustalenie kiedy nastąpiło to pomieszanie dokumentów. Mogło to być związane z koniecznością przemieszczenia dokumentacji z archiwum przy ulicy Siennej w Krakowie, do mieszkania profesorostwa Friedbergów lub bezpośrednio do archiwum Kurii. Trudno przypuścić aby przemieszczeń tych dokonał prof. Friedberg, który według relacji M. Kowalczykówny porządkował i czyścił dokumenty w swoim mieszkaniu przy ul. Retoryka w Krakowie. 

Bardziej prawdopodobne jest, że przemieszczenie dokumentów nastąpiło po konfiskacie tej dokumentacji przez Urząd Bezpieczeństwa, w trakcie czynności związanych z próbą opracowania, lub spisania bezpośrednio przed zwrotem do Kurii. Niewątpliwie odrzucić należy tezę, że skonfiskowana dokumentacja została złożona w magazynach Biura “C” po rewizji i nikt się nią nie interesował do roku 1990. Przystępując do opracowania inwentarza, przyjęto zasadę, że dokumenty opisane zostaną zgodnie z układem kopert z 1943 roku, w kolejności alfabetycznej ich właścicieli. 

W pierwszej kolejności dokumentacja przeglądnięta została pod kątem przygotowania listy właścicieli dokumentów oraz sporządzenia wykazu, zachowanych na opakowaniach (biały papier bądź szyfonowe woreczki o różnych wymiarach z numeracją rzymską i arabską) oznaczeń, zgodnych z zawartymi w drukowanym wykazie (AM), odpowiadającym numeracji przyjętej w czasie ekshumacji w 1943 roku . W trakcie badań ustalono listę właścicieli dokumentów:

oraz układ numeryczny kolejności ekshumacji :

Bazę wyjściową do opracowania stanowił szczegółowy “Wykaz dokumentów dotyczących sprawy katyńskiej” oraz fotograficzna dokumentacja obiektów wykonana w 1990 roku. Na tej podstawie wyznaczony został numer akcesyjny każdego dokumentu (numer koperty i pozycji z wykazu), podany w części inwentarzowej po opisie fizycznym (akc.). Następnie dokumenty z kopert przyporządkowano do poszczególnych osób, konfrontując zgromadzony zasób z opisami (znalezionych przy zwłokach dokumentów i przedmiotów), ze wspomnianego wykazu niemieckiego (AM), wykazów ofiar ogłaszanych w prasie “gadzinowej” (“Goniec Krakowski”, “Nowy Kurier Warszawski”) oraz broszury zatytułowanej: Wykaz członków b. Armii Polskiej zamordowanych przez bolszewików w Katyniu. Zidentyfikowanych do dnia 1. czerwca 1943 r. Dzięki temu udało się odtworzyć układ niektórych kopert lub skorygować istniejący.

W opisie poszczególnych dokumentów zastosowano następujący układ:

Krojem liter w opisie zaznaczono rodzaj pisma i tekstu:

Zaznaczono także tekst nieczytelny - [...], odczytanie wątpliwe - [?] oraz skrót tekstu drukowanego - [-].

Ogółem w 137 pozycjach 146 obiektów przypisano 31 osobom. 136 dokumentów zostało wykonanych na podłożu papierowym (ogółem 324 karty, o wymiarach: od 3 x 4 cm do 32 x 22 cm):

-------------------------------------------------------------------------------------
razem 136 obiektów

oraz 11 obiektów o charakterze muzealnym:

W edycji zaznaczono opisy poszczególnych stron każdego dokumenty z zaznaczeniem końców wierszy tekstu . W przypadku drukowanych książeczek wojskowych opuszczono stronice baz odręcznych adnotacji. Inwentarz składa się z dwóch części: biograficznej i opisowej oraz aneksów. W aneksie 2 zamieszczono spisy dołączone do zwróconej dokumentacji. W przypisach tego wykazu znaleźć możemy odsyłacze do danego dokumentu opisanego w części inwentarzowej (liczby rzymskie i arabskie). Podobne skróty pojawiają się także w innych miejscach opracowania.

***

Zarząd Fundacji CDCN oraz autorzy opracowania pragną w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszego inwentarza. Słowa wdzięczności za pomoc udzieloną w czasie gromadzenia materiałów, zechcą przyjąć: Mieczysław Barcik, Stanisława Dec-Sojowa, Aleksander Drygas, Gabriela Filipowicz, Ewa Gałecka, Aleksander Głazek, Krystyna Jelonek-Litewka, Grzegorz Kaczmarawski, Zofia Danuta Kaps, Andrzej Kostrzewski,, Ryszard Kotarba, Maria Kowalczyk, Krzysztof Kozłowski, Wojciech B. Moś, Krystyna Nassibian, Piotr Płatek, Simon Schochet, Wiesława Szulc, Wojciech Śmigielski, Issac Willner, Edmund Wilamski, Zbigniew Voynar, Stanisław Zwoliński. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: wykonującemu badania mgr inż. Bartłomiejowi Kuchcie i opiniującemu badania kom. mgr Zbigniewowi Zielińskiemu oraz Ewie Fabiańskiej, kierownikowi Pracowni Badań Pisma i Technicznej Ekspertyzy Dokumentów Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie za pomoc w odczytaniu dokumentów.