Dokumenty z dołów śmierci

KOSECKI Józef

KOSECKI (KOSSECKI) Józef II, urodzony 10 grudnia 1896 r. w Wądole, pow. Świecko. Syn Józefa i Marianny z d. Pokrzywińskiej. Był uczniem niemieckiej szkoły powszechnej. Odbył dwusemestralny kurs przygotowawczy do gimnazjum. Ukończył trzyletnią szkołę handlową. W 1916 r. został powołany do armii niemieckiej. W kwietniu 1917 r. dostał się do francuskiej niewoli. W maju 1918 r. zgłosił się na ochotnika do armii generała Józefa Hallera. Był tłumaczem w obozie wojskowym nr 2, później sekretarzem dowódcy obozu. W kwietniu 1920 r. przeniesiono go na stanowisko tłumacza w Naczelnym Dowództwie Armii Polskiej we Francji. W kwietniu 1921 r. wrócił do Polski. Był tłumaczem francuskiej misji wojskowej w Grudziądzu. 31 sierpnia 1921 r. zdał maturę w Poznaniu. W listopadzie 1921 r. mianowano go na stopień podporucznika. Służył w 64. grudziądzkim pułku piechoty. W styczniu 1923 r. został awansowany do stopnia porucznika. W 1925 r. dokonał urzędowej poprawki nazwiska błędnej pisowni nazwiska „Kossecki” w dokumentach (w części dokumentów wojskowych nadal figurował jako Kossecki). 13 lutego 1925 r. kierownikiem Hufca Szkolnego w Świeciu. 15 sierpnia 1925 r. przeniesiono go do Kierownictwa Marynarki Wojennej. W 1928 r. został przeniesiony do 77. pułku piechoty w Lidzie. W grudniu 1932 r. przeniesiono go do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostrowiu-Komorowie. W 1937 r. został awansowany do stopnia kapitana. W październiku 1938 r. przydzielono go do Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 16. Dywizji Piechoty przy 64. pułku piechoty w Grudziądzu. We wrześniu 1939 r. został przydzielony do Ośrodka Zapasowego 16. Dywizji Piechoty i skierowany przez Lublin, Kowel, Łuck, Dubno do Równego. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Wywieziono go z obozu 5 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 9 kwietnia 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 1970.
Był żonaty z Martą Borowicz. Miał córkę Ewę.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 51-52;

XIV. Kpt. Józef KOSECKI (ur. 1896) (AM 2130)

Znaleziono – AM: Offz.-Ausweis, Marschbefehl, Impfzettel (legitymacja oficerska, rozkaz wyjazdu, świadectwo szczepienia); WO, s. 33: książeczka stanu służby oficerskiej, rozkaz wyjazdu i świadectwo szczepienia w Kozielsku
 
1. Legitymacja osobista
 
Dobrze zachowana legitymacja osobista z odbitą fotografią właściciela - ślady (wyklejka) po twardej oprawie
(9,8 x 7,5 cm, 8, [1] s., akc. 3/4)
 
[s. 1] Ministerstwo Spraw Wojskowych / Legitymacja osobista / Nr 1498/503
[s. 2] [ślad po fotografii – emulsja odbita na s. 3] / Podpis właściciela legitymacji [podpis nieczytelny] / [okrągła pieczęć:] Szkoła [Podch. Piech.]
[s. 3] Imię i nazwisko Józef / Kossecki / Stopień kapitan / w służbie czynnej / Przynależność ewidencyjna Szkoła / Podchorążych Piechoty / Przynależność służbowa Szkoła / Podchorążych Piechoty / Stanowisko instruktor wyszk. / strzeleckiego komp.
[s. 4] Posiadane ordery i odznaczenia / Medal Niepodległości – Dz. Pers. 11/32 / Medal za Wojnę / Medal Dziesięciolecia / Franc. order Legji Hon. V kl. Dz. Pers. 12/29 / Medaille [...] Dz. Pers. 128/25 / Medaille Commenomfire / Trs de La Grande Guerre Dz. Pers. 4/28 / Miejsce i data wystawienia legitymacji Ostrów Maz. 24.03.1936 / Ważna do dnia 31 grudnia 1936 / Podpis władzy [podpis nieczytelny płk Żongołłowicza] / [okrągła pieczęć:] Szkoła Podch. Piech.
[s. 5] Przedłużam ważność niniejszej / legitymacji do dnia 31 grudnia / 1937 r. Podpis władzy [podpis nieczytelny płk. Żongołłowicza] / Przedłużam ważność niniejszej / legitymacji do dnia 31 grudnia / 1938 r. Podpis władzy / Komendant szkoły / Żongołłowicz[1] / pułkownik / [podpis nieczytelny]
[s. 6] Przedłużam ważność niniejszej / legitymacji do dnia 31 grudnia / 1939 r. Podpis władzy [...]
[s. 7] Zmiany: / 20 X 38 przeniesiony do 64 pp. / rozk. dz. 64 pp Nr 227/38 / 21 X 38 przydzielony do Dyw. Kursu / Podchor. Rez. 16 D.P. rozk. dz. / 64 pp. Nr 192/32 i 227/38 / [nieczytelna pieczęć] / Zgłosił się w Kom. [..] / Lublina Stacja Zborna / 11 IX 39 godz. [...] / w/z [...]rzewski kpt.
 
Zachowane oryginalne opakowanie (szyfonowy woreczek) z numerem 02130 / I
 
2. Rozkaz wyjazdu
 
Rozkaz wyjazdu dla kilku osób napisany na maszynie z odręcznie wpisanymi nazwiskami (słabo czytelnymi)
(13,5 x 21,2 cm, 2 s., akc. 3/3)
 
[s. 1] Okręgowy Punkt Zborny w Lublinie / Lublin 11 IX 1939 r. / Rozkaz wyjazdu. / na koszt M.S.Wojsk. (wszystkimi środkami lokomocji) / Dla Kpt. Sienickiego[2] Stefana i Kosseckiego Józefa oraz ppr Ogrodzińskiego[3] Wincentego / na podstawie rozkazu Komendy Garnizonu i miasta Lublina / udaje się do m. [Łu?]cka / Komendant Okręgowego Punktu Zbornego
[w dolnej części po lewej stronie adnotacja:] Dr M. Lipes[4] / Królewska 20 / Warszawa
[s. 2] Zameldował się przejazdem przez Kowel do Łucka / Adiutant Komendy Placu / Biliński[5] Ludwik / kapitan / [podpis nieczytelny] / Dnia 15/9 39 zgłosił się w Komendzie kpt. Kossecki Józef i został skierowany do m. Dubna / [podpis nieczytelny] / Meldowany w Garnizonie Równe dn. 16.IX.39 Skierowany do Punktu Zbornego [Oficerów?] w Dubnie / 16.IX.39 / [podpis nieczytelny]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (szyfonowy woreczek) z numerem 02130 / II
 
3. Świadectwo szczepienia
 
Kartka papieru zawierająca imię i nazwisko oraz stempel sowieckich, medycznych władz obozowych (nieczytelne)
(8,2 x 10,5 cm, 2 s., akc. 3/5)
 
[s. 1] Kosseckij Iosif Iosifowicz / Kossecki Józef Józefowicz / [nieczytelna, prostokątna pieczęć w języku rosyjskim] / [podpis nieczytelny] / 83
 
Zachowane oryginalne opakowanie (szyfonowy woreczek) z numerem 02130 / III


[1] Gen. bryg. Eugeniusz Żongołłowicz (ur. 1895-1963), w latach 1930-1932 dowódca 57 Pułku Piechoty w Poznaniu, 1934-1938 komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Ostrów-Komorowo, we wrześniu 1939 dowódca piechoty dywizyjnej 5 DP i 44 DP rez., w niewoli niemieckiej, po uwolnieniu w dowództwie II Korpusu.
[2] Kpt. rez. Stefan Sienicki (1897-1940), chorąży armii rosyjskiej, od 1918 w WP, od 1919 ppor., absolwent ASP, do wybuchu wojny pracował i mieszkał w Warszawie, od 1936 kpt., nie ustalono w jakich okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej, więzień Kozielska, wywieziony na podstawie na listy “wywózkowej” 017/2 9 IV 1940, następnego dnia zamordowany w Katyniu, w czasie ekshumacji zwłok nie rozpoznano (CAW AP 4885; WPH 1995, nr 1-2).
[3] Ppor. Wincenty Ogrodziński – brak bliższych danych.
[4] Mordachel Maks Lipes (1892-1940), ur. w Kiejdanach na Litwie, syn Izraela i Dory z Babaszewiczów, absolwent Szkoły Handlowej w Warszawie, ukończył studia medyczne w Paryżu, lekarz wojskowy w twierdzy modlińskiej, 48 Pułku Strzekców Kresowych i 10 PSap., od 1921 w rezerwie, po nostryfikacji dyplomu lekarskiego, pracował jako lekarz, m. in. był asystentem Oddziału Chirurgicznego Szpitala Starozakonnych na Czystem w Warszawie, w 1939 więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu (AM 3984; CAW AP 1234; Księga, s. 348, B. Meirtchak, Jewish officers, prisoners of-war murdered in Katyn crime, vol. 6, Tel Aviv 1997; L. Wulman, J. Tenenbaum, The Martyrdom of Jewish physician in Poland, New Jork 1963); J. B. Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej, Wrocław 1997). Nazwisko dr. Lipesa pojawiło się również w kalendarzyku Andrzeja Riegera (zob. Pamiętniki, s. 304).
[5] Kpt. Ludwik Michał Biliński (ur. 1892), w czasie I wojny światowej w armii austriackiej, od 1919 w WP, w 1939 adiutant Komendy Placu w Łucku.

Opcje strony

do góry