Wtorek, 05 Marzec 2024 r.

 
 

Elektroniczny inwentarz archiwalny akt dotyczących represji za głoszenie prawdy o zbrodni w Katyniu

Wykonując zadania opisane w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pion archiwalny IPN kontynuuje publikację elektronicznych tematycznych inwentarzy archiwalnych. W związku z siedemdziesiątą rocznicą Zbrodni Katyńskiej prezentujemy dane zawarte w aktach archiwalnych przechowywanych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, będące świadectwem represji władz komunistycznych wobec osób i instytucji głoszących prawdę o Katyniu. Fakty dotyczące samego mordu katyńskiego są już dość dobrze znane, mniej znane zaś, są akty represji, którym były poddawane osoby ośmielające się na różne sposoby głosić o nim prawdę.

Inwentarz, tak jak poprzednie, skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących badania naukowe oraz wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski.

Odnajdziemy tu dane dotyczące okoliczności i rodzajów represji oraz informacje o osobach represjonowanych i represjonujących. Wśród osób represjonujących obok funkcjonariuszy UB, SB i MO, pojawiają się także nazwiska sędziów i prokuratorów.

Inwentarz składa się z trzech części złożonych z niżej wymienionych pól:

Informacje dotyczące sprawy:

 • Sygnatura oryginalna akt
 • Sygnatura archiwalna IPN
 • Typ sprawy
 • Data początkowa sprawy
 • Data końcowa sprawy
 • Tytuł teczki
 • Dokładny opis sprawy
 • Uwagi (dodatkowe informacje)

Represjonowani:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Imię ojca
 • Formy/rodzaj represji

Represjonujący:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Stopień
 • Funkcja
 • Jednostka organizacyjna
 • Miejscowość
 • Uwagi (dodatkowe informacje)

W inwentarzu elektronicznym umieszczono informacje wyłącznie na podstawie zachowanych akt oraz zapisów ewidencyjnych. Wszystkie cytaty z oryginalnych dokumentów są opatrzone cudzysłowem.

Elektroniczny inwentarz będzie uzupełniany w przypadku odnalezienia kolejnych akt, bądź ich zwrotu z sądów i prokuratur, gdzie obecnie są one wykorzystywane jako materiał dowodowy.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób posiadających jakiekolwiek dokumenty związane z represjami za głoszenie prawdy o Katyniu o ich przekazanie do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Zostaną one wówczas włączone do zasobu archiwalnego, stając się uzupełnieniem posiadanej już dokumentacji. Ponadto prosimy także osoby będące świadkami takowych represji lub mające wiedzę na ich temat o przesyłanie do Instytutu za pośrednictwem poczty pisemnych informacji oraz relacji. Materiały można przekazywać także osobiście w oddziałach IPN. Adresy placówek Instytutu znajdują się na stronie internetowej.

.

 
©2010 Instytut Pamięci Narodowej. Wszystkie prawa zastrzeżone.