Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/przedmioty-i-relikwie/dokumenty-z-dolow-smier/3614,DOBROWOLSKI-Hieronim.html
21.04.2024, 15:39

Dokumenty z dołów śmierci

DOBROWOLSKI Hieronim

DOBROWOLSKI Hieronim, urodzony 20 września 1890 r. w Lublinie. Syn Piotra i Rozalii z d. Sierocińskiej. Maturę po ukończeniu średniej szkoły handlowej zdał w 1910 r. w Lublinie. W grudniu 1911 r. powołano go do służby w armii rosyjskiej. W ciągu sześciu lat służby został awansowany do stanowiska dowódcy kompanii w 12. turkiestańskim pułku strzelców. W czasie I wojny światowej był ranny i kontuzjowany. Od 1918 r. służył w I Korpusie Polskim w Rosji. W lipcu 1919 r. został zmobilizowany do Wojska Polskiego. Skierowano go na miesięczny kurs Wileńskiej Szkoły Instruktorów przy 1. Litewsko-Białoruskiej Dywizji wojsk Litwy Środkowej. W grudniu 1919 r. został komendantem szkoły podoficerskiej w batalionie uzupełnień mińskiego pułku piechoty. Przeniesiono go na stanowisko dowódcy kompanii strzeleckiej w 2. pułku piechoty Legionów. W listopadzie 1920 r. został mianowany na stopień podporucznika. 18 października 1921 r. przeniesiono go do rezerwy. W 1927 r. powołano go na ćwiczenia w 8. pułku piechoty Legionów, dowodził pododdziałem saperów. Mieszkał w Puławach. Przydzielono go do kadry oficerskiej Okręgu Korpusu IV. 6 września 1939 r. zgłosił się do służby w Składnicy Uzbrojenia nr 2 w Lublinie. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 032/2. Wywieziono go z obozu 17 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 586.
Odznaczony rosyjskimi orderami św. Jerzego 3 i 4 stopnia (za odwagę w czasie I wojny światowej).

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 44-45;

 

VIII. Por. rez. DOBROWOLSKI Hieronim (ur. 1890) (AM 586)
 
Znaleziono – AM: Soldbuch - unleserlich (książeczka wojskowa – nieczytelna)
 
1. Książeczka stanu służby oficerskiej
 
Dobrze zachowana książeczka wojskowa - ślady po twardej oprawie
(13 x 9,5 cm, XIV, 26 s., akc. 9/4)
 
[s. I] Nr 105/31 / Książeczka / stanu służby / oficerskiej / Wydano w Puławach / [pieczęć okrągła:] P.K.U. Puławy / Powiatowy Komendant Uzupełnień / Boguszewski[1] / Podpułkownik
[s. II-XVI] [Drukowany tekst - pouczenie]
[s. 1] Książeczka / stanu służby oficerskiej / (stopień rez. lub posp. rusz. (nazwisko) Por. rez. Dobrowolski / (imiona) Hieronim / Przynależność do P. K. U. [pieczęć:] Puławy / 5/90 / Końskie L.R.D. 6 / Lublin-Miasto / Rejest l.p. 47
[s. 2] [miejsce po fotografii odbitej na s. 3, ślady po okrągłej pieczęci P.K.U. Puławy] / 1. Rysopis: / Wzrost średni Nos falisty / Włosy c. blond Usta średnie / Brwi c. blond / Broda wyst. wyp. / Oczy j. nieb. Twarz owalna / Specjalne znaki łysina półpełna / (podpis właściciela książeczki) Dobrowolski
[s. 3] 2. Imiona Hieronim / Nazwisko Dobrowolski / 3. Imiona rodziców: Piotr i Rozalja 4. Urodzony dnia [...] 1890 r. / w Lublinie wojew. lubelskie / 5. Język macierzysty polski / narodowość polska / 6. Wykształcenie cywilne w chwili wydania książ. Kursa Handlowe w Lublinie / Zawód cywilny: / w chwili wydania książ. urzędnik
[s. 4] 8. Stopień wojskowy porucznik / 9. Korpus osobowy w chwili wydania książ. piechota / 10. Formacja ewidencyjna: 8 p. piechoty Leg. / Późniejsze zmiany D.K.O. Nr 1 Dz. Pers Nr 2/33 / D.K.O. Nr IV – Tj Dz. Pers. Nr 1/34 / D.K.O. Nr II – Tj Dz. Pers. Nr 3/35
[s. 5] 11. Specjalność wojskowa w chwili wydania książ. Ofic[er] piech. / 13. Przysposobienie wojskowe: b) po odbyciu służby czynnej członek Pocztowego P.W. / Świad. D.O.K. II Okr. Urz. W.F. i P.W. L.16864/Wyszk. P.W. z dnia 31 X 1931 r.
[s. 6] 15. Odznaczenia: Krzyż Św. Jerzego IV i III st. w / arm. rosyjs. / 16. Służył w armji (obcej) rosyjskiej / w stopniu szeregowego od 15.XII.11 do 23.X.17. / w stopniu oficera od 23.X.17 do 18.III.18 / 17. Do W. P. został przyjęty Dz. Pers. Nr 93/12 / Dekret Nr 3534 z dn. 30.IX.19 / w stopniu pporucznika
[s. 7] 18. Służba czynna w W. P. / (stop.) chor. (od) 8.X.19 (oddział) Miński pp. strz. / ppor. 19 Kurs Ofic. instr przy I Lit. Białor. Dyw. / - ‘’- 28.XI.19 Miński p.p. strz. / -‘’- 22.VI.20 2 p.p. Leg. / por. 11.III.21 Prokur. Sądu Woj. Lublin / -‘’- 22.III.21 2 p.p. Leg. / -‘’- 30.V.21 Miński p. strz. / -‘’- 18.X.21 Przen. do rezerwy
[s. 10] 25. Poświadczenie / o odbytych ćwiczeniach w rezerwie Odbył 6 tyg. ćwicz. w 8 p.p. Leg. / od 26.VII.-6.IX.1927 roku [pieczęć nieczytelna]
[s. 13] 26. Poświadczenia / o zgłoszeniu się do służby wojsk. w razie mobilizacji / oraz o zwolnieniu z czynnej służby na podstawie / demobilizacji. / Zgłosił się do służby czynnej do / Składnicy uzbrojenia Nr 2 / w dniu 6 września 1939 [podpis nieczytelny i ślady pieczęci kapitana Józefa Wójcika[2]]
[s. 15] Poświadczenia / o zgłoszeniu się do raportów kontrolnych. / [pieczęć:] Zgłosił się do raportu kontrolnego / dnia 5.XI 1926 roku / Zgłosił się do raportu kontrolnego / dnia 4.XI 1929 roku Powiatowy Komendant Uzupełnień / Boguszewski / Podpułkownik / [okrągła pieczęć:] P.K.U. Puławy
[s. 18] Adnotacje / o zmianie miejsca zamieszkania (pobytu, adresu) dokonane przez urzędy gminne względnie meldunkowe, a zagranicą przez urzędy konsularne. / Dęblin gm.[...] [pięć nieczytelnych adnotacji]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: I 0586
 
2. Upoważnienie
 
Napisane odręcznie upoważnienie wystawione przez zastępcę dowódcy Składnicy Uzbrojenia Nr 2 w Lublinie dla ppor. Hieronima Dobrowolskiego
(14,5 x 21 cm, 1 s., akc. 9/3)
 
Upoważnienie / Okaziciel niniejszego podporucznik / Dobrowolski Hieronim jest upoważniony / do przeprowadzenia kontroli na terenie / Składnicy Uzbrojenia Nr. 2 i pouczenia warty / o obowiązkach. / Z-ca Składnicy Uzbrojenia Nr 2 / Kapitan Wójcik[3] Józef / Lublin, 11/IX 1939 r.
 
Zachowane oryginalne opakowania (papier) z numerem: II 2850[4].


[1] Ppłk Wacław Boguszewski (ur. 1891), komendant PKU w Puławach.
[2] Por. upoważnienie dla H. Dobrowskiego podpisane przez kpt. J. Wójcika.
[3] Kpt. uzbr. Józef Wójcik (ur. 1894), w 1932 oficer w Głównej Składnicy Uzbrojenia Nr 1 w Warszawie.
[4] Upoważnienie J. Koseckiego zawinięte było w oryginalne opakowanie z numerem ekshumacyjnym AM 2850, świadczące o tym, że, zasób dokumentacji katyńskiej przechowywany w Kurii był większy. Pod powyższym numerem ekshumowano por. w st. sp. Władysława Ryszarda Juszkiewicza (1895-1940), żołnierza Armii gen. Hallera we Francji, w 1920 szafa oddziału kurierów MSWojsk., od 1930 w st. sp. Znaleziono przy nim pismo z MSWojsk. i paszport (AM 2850; WO, s. 53; Księga, s. 241).

 

Opcje strony