Dokumenty z dołów śmierci

HRUT Bolesław

HRUT Bolesław, urodzony 24 czerwca 1892 r. w Mrzygłodzie, pow. Będzin. Syn Michała (rolnika) i Ewy z d. Chwalba. Od dziecka pracował w gospodarstwie rodziców. W 1909 r. wstąpił do gimnazjum męskiego w Zawierciu. Ukończył sześć klas tego gimnazjum. Podjął pracę w administracji publicznej. W czerwcu 1919 r. został powołany do służby w batalionie zapasowym 12. pułku piechoty w Wadowicach. Skierowano go do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Warszawie. W 1921 r. powrócił na krótko do 12. pułku piechoty, był dowódcą plutonu. W kwietniu 1921 r. został bezterminowo urlopowany. Podporucznikiem mianowano go w czerwcu 1922 r. 20 grudnia 1922 r. został przeniesiony do rezerwy. W listopadzie 1932 r. odbył ćwiczenia rezerwy w 11. pułku piechoty, dowodził kolumną taborową. Zdobył Państwową Odznakę Sportową. Pozostawał w ewidencji 10. dywizjonu taborów. 12 września 1939 r. zgłosił się do służby w Ośrodku Zapasowym 13. Dywizji Piechoty. Przydzielono go do 44. pułku piechoty. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 025/2. Wywieziono go z obozu 12 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 1232.
Był żonaty z Marią Ziernicką. Miał córkę Reginę.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 49-50;
 

 

XII. Ppor. rez. Bolesław HRUT (ur. 1896) (AM 1232)
 
Znaleziono – AM: Soldbuch für Offiziere, Impfschein 2899 (książeczka wojskowa, świadectwo szczepienia)
 
1. Książeczka stanu służby oficerskiej
 
Dobrze zachowana książeczka oficerska oprawna w płótno z tłoczonym orłem
(13 x 9,5 cm , XIV, 26 s., twarda oprawa, akc. 5/6)
 
[s .I] 26/31 / Książeczka / stanu służby / oficerskiej / wydano w Zawierciu / dnia [...] / [pieczęć nieczytelna] / [...] Chrobak[1] kapitan / Kierow. ref. I i zast. Kmdta / [podpis nieczytelny]
[s. II-XIV] Pouczenie. [informacje o książeczce oficerskiej, karcie mobilizacyjnej, sankcjach karnych w razie uchybień dotyczących dokumentów wojskowych, służbie w rezerwie itp. – razem 22 paragrafy]
[s. 1 ] Książeczka / stanu służby oficerskiej / (stopień rez. lub posp. rusz.) Podpor. rez. (nazwisko) Hrut / (imiona ) Bolesław / Przynależność do P.K.U. (w chwili wydania książeczki) / nazwa P.K.U. / Zawiercie / D. [...] 60/1
[s. 2 ] Miejsce dla fotografii [fotografia nieczytelna, na odwrocie fotografii tekst częściowo czytelny:] [...] osoby p. Bo- / lesława Hruta, zam. / w Koziegłówkach / stwierdza / Koziegłówki, dn. 19 V 193 [...] / Wójt gminy Koziegłówki [...] [podpis nieczytelny] / 1. Rysopis: / Wzrost Nos prosty / Włosy czarne Usta średnie / Brwi czarne Broda wyst. wyp. / Oczy c. piwne / j. piwne / Twarz owalna / Specjalne znaki / Bolesław Hrut / [podpis właściciela książeczki]
[s. 3] 2. Imiona Bolesław / Nazwisko Hrut / 3. Imiona rodziców: (ojca) / Michał / (matki) / Ewa / 4. Urodzony dnia [...] r. 1896 / w [...] gmina [...] / powiat [...] wojew. [...] / 5. Język macierzysty polski / Narodowość polska Wyznanie rzym. kat. / 6. Wykształcenie cywilne: / w chwili wydania książ: 7 klas gimnazjalnych / Późniejsze zmiany / 7. Zawód cywilny: / w chwili wydania książ. Urzędnik samorządowy / Późniejsze zmiany
[s. 4] 8. Stopień wojskowy: / w chwili wydania książ . Podporucznik rez. / 9. Korpus osobowy / w chwili wydania książ. Piechota / 10. Formacja ewidencyjna: / w chwili wydania książ. 11. pp.
[s. 5] 11. Specjalność wojskowa: / w chwili wydania książ. piech. c. k. m.
[s. 7] 18. Służba czynna w W.P./ Stopień od – do Oddział / szereg. 18/VI 19 - 19/IX 19 12 pp. st. / szer. i kapr. 20/IX 19 - 19/VII 20 12 pp. / kapr. 20/VII 20 – 27 /I / 21. Szkoła Pchor. w W-wie / podchor. 28/I 21 – 20/IV/21 12 pp. / -‘’- 21/IV 1921 r. bezterminowo urlop. / w D.O.G. Krakow. / Nr 44 z 3/IV 1921 r. / pporucz. 8/VI 1922 mianowany – Dz. / Pers. N. 19/22 r. / -‘’- 20/XII 1922 przeniesiony do / rezerwy armji. / Dz. Pers Nr 57 / 22 r. [pieczęć okrągła z orłem] Dowództwo 11. pułku piechoty / Dowódca pułku / [podpis nieczytelny] / pułkownik
[s. 10] 25. Poświadczenia / o odbytych ćwiczeniach w rezerwie. / Ćwiczenia w rezerwie odbył od 15/V 23 do 7/VII 1923 / razem dni 53 w 12 p. p. / Ćwiczenia w rezerwie odbył od 9/VII 28 do 19/VIII/28 / razem dni 41 w 11 p.p. / Ćwiczenia w rezerwie odbył od 29/IX 30 do 8/IX 30 / razem dni 41 w 11 p.p./ [pieczęć okrągła z orłem] Dowództwo 11. pułku piechoty / Dowódca pułku[2] / [podpis nieczytelny] / pułkownik / [okrągła pieczęć:] 10 Dywizjon Taborów
[s. 13] 26 . Poświadczenia / o zgłoszeniu się do służby wojsk. w razie mobilizacji / oraz o zwolnieniu z czynnej służby na podstawie demobilizacji. / Zgłosił się do służby / czynnej dnia 12.IX.39 / w Ośrodku Zap. 13 DP / [podpis nieczytelny, pieczęć okrągła:] 4 Pułk Piechoty
[s. 15] Poświadczenia / o zgłoszeniu się do raportów kontrolnych. / Raport kontrolny odbył dn. 4.XI.1926 / Chrobak kapitan / Kierow. ref. I i zast. Kmdta / [podpis nieczytelny] / [pieczęć okrągła z napisem:] P. K.U. Zawiercie
[s. 18] Adnotacje / o zmianie miejsca zamieszkania (pobytu, adresu ) do- / konane przez urzędy gminne względnie meldunkowe, / a zagranicą przez urzędy konsularne. / Koziegłówki pow. Zawiercie / Wymeldował się z dniem / 1. VI. 1934 r. z Koziegłówek / na stałe zamieszkanie / w Porębie Mrzygłodzkiej / Koziegłówki, dn. 1 VI 1934 / Urząd Gminy / Koziegłówki [podpis nieczytelny] / Zarząd gminy Poręba / pow. Zawierciańskiego / 9. VI 1934 / 1080 [?] [podpis nieczytelny]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 01232 / I
 
2. Świadectwo szczepienia
 
Kartka papieru zawierająca imię i nazwisko oraz stempel sowieckich, medycznych władz obozowych (nieczytelne)
(8,8 x 10,5 cm, 2 s., akc. 5/5)
 
[s. 1] Hrut Bolesław Michajłowicz [w języku rosyjskim] / Hrut Bolesław syn Michała / No 2899 / 21 Okt. [?] / 30/XII / Kozielsk [w języku rosyjskim] / [podpis nieczytelny]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 01232 / I


[1] Kpt. kanc. Ludwik Józef Chrobak (ur. 1894), kierownik referatu I i zastępca komendanta PKU Zawiercie.
[2] Płk Leonard Samborski (ur. 1885), dowódca 11 Pułku Piechoty.

Opcje strony

do góry