Dokumenty z dołów śmierci

HORAK Stefan Kazimierz

HORAK Stefan Kazimierz, urodzony 22 grudnia 1892 r. na Podgórzu w Krakowie. Syn Franciszka (notariusza) i Władysławy z d. Adamskiej. Był wychowankiem gimnazjum w Wadowicach. W 1911 r. zapisał się do Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odroczono mu powołanie do służby wojskowej, ale wybuch I wojny światowej anulował tę decyzję. W sierpniu 1914 r. został powołany do służby w 32. pułku strzelców armii austriackiej. Walczył na froncie rosyjskim, później włoskim. W 1918 r. zgłosił sie na ochotnika do armii generała Józefa Hallera we Francji. Przydzielono go do 4. pułku strzelców polskich. Po przewiezieniu Błękitnej Armii do Polski brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W czerwcu 1920 r. dowodził kompanią w bitwie pod Sziragami. W sierpniu 1920 r. został ranny pod Radzyminem. Zweryfikowano go w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. i zdemobilizowano. Wrócił na studia, które ukończył z tytułem inżyniera. W 1927 r. odbył ćwiczenia rezerwy w 55. pułku piechoty. W latach 1937-1939 pozostawał w kadrze oficerskiej Okręgu Korpusu I, jednocześnie był zastępcą przewodniczącego Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej w Gródku Jagiellońskim. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 015/2. Wywieziono go z obozu 7 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 9 kwietnia 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 491.
Odznaczony Krzyżem Walecznych (za walki pod Sziragami).

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 48-49;

XI. Kpt. rez. Stefan HORAK (ur. 1892) (AM 491)
 
Znaleziono – AM: 2 Ausweise, 1 Legitimationskarte (2 dowody, 1 legitymacja)
 
1. Legitymacja
 
Legitymacja służbowa oprawna w skórę, z tłoczonym godłem państwowym
(11,5 x 7,5 cm, 2 s., oprawa twarda, akc. 8/1)
 
[s. 1 - lewa] [Zachowana odklejona fotografia bez wizerunku (emulsja uległa zniszczeniu), na odwrociu adnotacja:] Stwierdzam identyczno[...] Inż. Stefana Horaka Zastępcy Przew. Pow. Ko[misji] Klasyf. w Gródku Jagiel[lońskim] / Gródek Jagiell. 1/X/37 / Naczelnik Urzędu] / Uprawnia do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnemi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych / Ważna na rok wystawienia. Ważność legitymacji przedłuża się na rok: 1938.
[s. 2] Legitymacja Nr 2954 - / nazwisko i imię Inż. Horak / Stefan / stanowisko Zastępca Przewod. Powiatowej / Komisji Klasyfikacyjnej / Lwów [?] dn. [...] 19 [...] r./ [podpis nieczytelny]
 
1a. Karta papieru
 
Po przedniej karcie okładki powyższej legitymacji znajdowała się złożona dwa razy karta z odbitą (wyraźnie) fotografią właściciela legitymacji[1]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 0491 / II
 
2. Karta legitymacyjna
 
Legitymacja uprawniająca do noszenia wstążki Armii Polskiej we Francji
(12,5 x 16,5 cm, 1 s., akc. 8/4)
 
[s. 1] Dowództwo / Armji Gen. Hallera / I.Biuro No 9065 / 394/P. / Kw. Gł. dnia [...] 19 [...] r./ Karta legitymacyjna. / Por. Horak Stefan / ma prawo noszenia biało-czerwonej wstążeczki z - palm - jako / zewnętrznej oznaki otrzymanej pochwały w Rozkazie Armji Polskiej zorga- / nizowanej we Francji No 55 a z dnia 31. VIII 1919 r. / Za zgodność / Szef I-go biura: [podpis nieczytelny] / Generał Józef Haller
 
Zachowane oryginalne opakowanie(papier) z numerem 0491 / IV
 
3. Legitymacja “Krzyża Walecznych”
 
Kartonowa legitymacja
(12 x 8 cm, 4 s., akc. 8/2, 8/6)
 
[s. 1] Dow. Sztab Generalny / Nr. Leg. 34801 / Legitymacja / Upoważniająca Por. Stefana / Horaka / Do noszenia “Krzyża Walecznych”
[s. 2] Dowództwo Sztab Generalny / Nr. Leg. 34801. / Legitymacja / Por. Stefan Horak / (Oddział 11. Dyw. Piech. uprawnionym / jest do noszenia “Krzyża Walecz- / nych” z [...] okuciem [skreślone] / Nadanego mu rozkazem Nr. 1836. / dtwa M. S. Wojsk. z dnia / Podpis dowódcy / Dyw. (Armiji) / Minister Wojny / (-) Sosnkowski[2] / Generał porucznik .
[s. 3] Zatwierdzenie nadania nastąpiło / Dekretem Naczelnego Wodza / Nr. - Ogłoszonego w Dzien- / niku Personalnym M.S. Wojskowych / z dnia [...] / (podpis) (podpis nieczytelny) / Za zgodność: / [...] porucznik. [podpis nieczytelny]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 0491 / I
 
4. Karta wstępu na obszar kolejowy
 
Kartonowa, drukowana karta wstępu na obszar kolejowy
(10,5 x 7,5 cm. 4 s., akc. 8/3)
 
[s. 1] Pieczęć wystawcy [pieczęć nieczytelna] / Karta wstępu / na obszar kolejowy w miejscach / wskazanych wewnątrz / Nr 35/38 / Ważna za okazaniem dowodu stwierdzającego / tożsamość osoby.
[s. 2] Imię Inż. Stefan / Nazwisko Horak / Stanowisko (zawód) Klasyfikator / Adres P[aństwowa] K[omisja] K[klasyfikacyjna] Gródek Jag[ielloński] / ma prawo wstępu w obrębie / pow. w Gródku Jagiellońskim / [...] / (jednej, kilku, wszystkich dyrekcyj) nieczytelne 1-9. [wymienione miejsca z prawem wstępu].      
[s. 3] 10-20. [wymienione miejsca z prawem wstępu] / Lwów dnia 24 stycznia 1938 [pieczęć okrągła niewyraźna] (podpis wystawcy ) [podpis nieczytelny]
[s. 4] Przedłużenie ważności na następny / rok kalendarzowy. / Niewyraźne daty i ślady po jednej pieczęci.                                                                               
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 0491 / III
 
5.
Zachowane puste opakowanie (papier) z numerem 0491 / VI (zagięcia - ok. 6 x 6 cm)


[1] Zob. kolorowa wkładka - XI/1a.
[2] Ówczesny gen. dywizji (porucznik) Kazimierz Sosnkowski (1885-1969) urząd ministra spraw wojskowych sprawował od 9 VIII 1920 do lutego 1924.

Opcje strony

do góry