Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/przedmioty-i-relikwie/dokumenty-z-dolow-smier/3615,DRUZBACKI-Jozef-Maurycy.html
21.04.2024, 16:44

Dokumenty z dołów śmierci

DRUŻBACKI Józef Maurycy

DRUŻBACKI Józef Maurycy, urodzony 19 marca 1906 r. w Prałkowicach, pow. Przemyśl. Syn Feliksa i Marii. Po ukończeniu szkoły powszechnej 1 września 1922 r. rozpoczął naukę w ośmioklasowym gimnazjum humanistycznym prowadzonym w Zakładzie Wychowawczo-Naukowym Księży Marianów na Bielanach pod Warszawą. W marcu 1924 r. ciężko chorował. W czerwcu 1925 r. zdał maturę. Studiował na Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu, później na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1931 r. po dziesięciomiesięcznym kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim został awansowany do stopnia ogniomistrza podchorążego rezerwy. W 1932 r. brał udział w zjeździe wychowanków Zakładu Marianów. Jesienią tego roku powołano go na ćwiczenia rezerwy do 9. dywizjonu artylerii konnej. Był aplikantem sędziowskim Sądu Okręgowego w Przemyślu. Został mianowany podporucznikiem rezerwy artylerii ze starszeństwem 1 stycznia 1933 r. Latem 1934 r. odbył pięciotygodniowy kurs wywiadowczy we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1937 r. został powołany na ćwiczenia w 10. pułku artylerii ciężkiej w Przemyślu. 28 sierpnia 1939 r. zgłosił się do służby w Ośrodku Zapasowym 10. pułku artylerii ciężkiej w Przemyślu. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku, skąd korespondował z rodziną. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej z 4 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 9 kwietnia 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3482.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 45-46;


IX. Ppor. Józef Maurycy DRUŻBACKI (ur. 1906) (AM 3482)
 
Znaleziono – AM: Res.-Offiz-Ausweis, Postkarte (legitymacja oficerska rezerwy, karta pocztowa); GK: książeczka stanu służby oficerskiej, kartka pocztowa
 
1. Książeczka stanu służby oficerskiej
 
Zniszczona książeczka wojskowa oprawna w płótno (na oprawie z zachowany piasek)
(13 x 9,5 cm, XIV, 26 s., oprawa twarda - płótno, akc. 15/1).
 
[s. I] 428 / Książeczka / stanu służby / oficerskiej / Wydano w Przemyślu dnia 10 II [...] / [pieczęć:] Powiatowy Komendant Uzupełnień / E.M. Kamiński[1] major
[s. II-XIV] [Drukowane pouczenie]
[s. 1] Książeczka / stanu służby oficerskiej / Podporucznik rez. Drużbacki / Józef Maurycy / Przynależność do P.K.U. w chwili wydania książ. / Przemyśl 40
[s. 2] [miejsce po fotografii] / 1. Rysopis: / Wzrost 169 Nos prosty / Włosy [...] Usta [...] / Brwi [...] / Broda [...] / Oczy [...] Twarz [...] / Specjalne znaki [...] / (podpis właściciela książeczki) [podpis nieczytelny]
[s. 3] 2. Imiona Józef [...] / Nazwisko Drużbacki / 3. Imiona podziców: Feliks, Marja / 4. Urodzony dnia 19 III r. 1906 / w Prałkowice gmina Prałkowice / powiat Przemyśl wojew. Lwów / 5. Język macierzysty polski / Narodowość polska Wyznanie rzym. kat. / 6. Wykształcenie cywilne w chwili wydania książ. [...]
[s. 4] Stopień wojskowy: / w chwili wydania książ. podporucznik / 9. Korpus osobowy: / w chwili wydania książ. art. / 10. Formacja ewidencyjna: / w chwili wydania książ. 10 d.a.k. / Późniejsze zmiany 10 pułk artylerii ciężkiej
[s. 7] 18. Służba czynna w W. P. / (stop.) pchor. (od) 19.VIII.30 – 30.VI.31 Szk. Pchor. Rez. Art. / [pchor.] 30.VI.31 – 16.IX.31 9 D.A.K. / 16.IX.31 przeniesiony do rezerwy 9 D.A.K. Nr 70/31/ [podpis nieczytelny]
[s. 8] 20. Odbył ćwiczenia wojskowe w stopniu szeregowego od 19.IX.32 do 20.IX.32 w stopniu pchor. / 21. Mianowany podporucznikiem rezerwy z dniem 10.I.1933 lok. 178
[s. 10] 25. Poświadczenia o odbytych ćwiczeniach w rezerwie [...] 19.IX.32 do 20.X.32 / 9 DAK / Odbył ćwiczenia rezerwy / w Szkole Podch. Rez. Artylerji / (kurs ofic. zwiad.) od dnia 23.VII.34 / [...] IX 34
[s. 11] 23 VII 37 18 VIII 37 Zgłosił się do ćwiczeń rez. w 10 P.A.C. / Zwolniony po odbyciu / ćwiczeń rez. w 10 pułku artylerji ciężkiej / 11.V.39 12.V.39 [pieczęć nieczytelna]
[s. 13] 26. Poświadczenia / o zgłoszeniu się do służby wojsk. w razie mobilizacji / oraz o zwolnieniu z czynnej służby na podstawie demobilizacji. / 28/VIII 1939 / Zgłosił się do służby czynnej / [podpis nieczytelny] / [...]
[s. 18] Adnotacje o zmianie miejsca zamieszkania [-] [...] mieszkanie w Prałkowicach [...]
 
2. Karta pocztowa
 
Sowiecka karta pocztowa (z herbem Związku Sowieckiego i drukowanym znaczkiem za 10 kopiejek) wysłana z Przemyśla na początku stycznia 1940 przez Wandę Drużbacką [?]
(10 x 14 cm, 2 s., akc. 15/4)
 
[s. 1] Pocztowaja kartoczka / Carte postale / S.S.S.R. / Kuda Smolenskoj obłasti / gor. Kozel’sk / poczt. jaszczik n. 12 / Komu Josif Feliksowicz / Drużbackij
[s. 2] – 6.I.40. Pere Michel. Najdroższy mój. Wysłałam / wczoraj dłuższy list i papier [...] / i obrazek Napisz czy [...] / tej bielizny, bo poczta nie przyjmuje wca[...] / żadnych paczek. Jestem zmartwiona tym / że Ci przesłać nic nie mogę. Kupić niema / sposobu, sklepów niema. Pisałam Ci, że / Niedo[...] sięgnął [...] w nagrodę za swo / je heroiczne poświęcenie. [...]drów, ale / mocno osłabiony. Ojciec Eryk [...] / ny. Tamże Jędrek i liczne towarzystw [...] Jaś / i Jacek gdzieś na kuracji podob [...]ej. / Henio wrócił. Jan i Eryk nad Ba[...] / Da w Rzymie. Ciocia Zosia i On [...] Jaśko / wie też. Ściskam Cię czule i [...] ży [...]na nowy / rok przesyłam [...] Modlę się [...]iebie / [...] i [...]a [...] ielka Cię pozdrawiają.
 
3. Karta pocztowa
 
Litewska karta pocztowa z widokiem Wilna i nadrukowanym znaczkiem za 35 st. [?] wysłana 5 marca 1940 z Wilna przez Edmunda Gronaua do obozu w Kozielsku
(10,5 x 14,5 cm, 2 s., akc. 15/2)
 
[s. 1] [strona lewa] Edmund / Gronau /Vilnius / Gediminog-ve 29 / butas 3 / [strona prawa] S.S.S.R. / Iosif Feliksowicz / Drużbackij / Gorod Kozel’sk / Smolenskaja obl. S.S.S.R. / Pocztowyj jaszczik N 12
[s. 2] Wilno 5 marca 1940 r. / Szanowny Panie! / Na prośbę p. dra A. Rząda za- / wiadamiam, że on i jego rodzina w War- / szawie są zdrowi. Natomiast zginął / ksiądz Drużbacki. P. Danuta / pisuje, zarabia, truje się brakiem / wiadomości. P. Wanda Drużbacka / jest w Przemyślu, adres poste restante / [podpis nieczytelny]


[1] Mjr piech. Eugeniusz Michał Kamiński (ur. 1891), w 1932 Komendant PKU w Postawach.

Opcje strony