Dokumenty z dołów śmierci

MUTKE Edmund

MUTKE Edmund, urodzony 16 listopada 1914 r. w Woźnikach, pow. Gniezno. Syn Karola i Anny z d. Gorczyńskiej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Lesznie. Był wychowankiem tamtejszego Gimnazjum im. Jana Komenskiego. Tam też 28 maja 1935 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie. We wrześniu 1935 r. powołano go do służby wojskowej. Ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 59. pułku piechoty. Ukończył go w 1936 r. w stopniu plutonowego podchorążego. Mieszkał w Lesznie przy ul. Narutowicza 30. Po zakończeniu służby wojskowej pracował jako nauczyciel szkoły powszechnej w Chwoszczowatej, gmina Niemowicze, powiat Sarny. Podporucznikiem został mianowany ze starszeństwem 1 stycznia 1938 r. We wrześniu 1939 r. zmobilizowano go do Ośrodka Zapasowego 50. pułku strzelców kresowych w Sarnach. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 015/1. Wywieziono go z obozu 8 maja 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 9 maja 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3404.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 58-59;

XIX. Ppor. rez. Edmund MUTKE (ur. 1914) (AM 3404)
 
Znaleziono – AM: Offiz.-und Beamtenausweis (legitymacja oficerska i legitymacja urzędnicza); GK: książeczka stany służby oficerskiej, legitymacja urzędnika państwowego
 
1. Książeczka oficerska
 
Bardzo zniszczona i słabo czytelna książeczka wojskowa oprawna w płótno z tłoczonym godłem państwowym
(12,8 x 8,7 cm, 25, XV s., oprawa twarda – płótno, na 3 s. okł. miejsce na kartę mobilizacyjną, akc. 7/2)
 
[s. 1] 10/37 / Książeczka / stanu służby / oficerskiej / Wydana w Sarnach / dnia [...] 1939
[s. 2] [w pozycji stopień:] ppor rez[...]
[s. 3] [nieczytelne – ślady po fotografii] Rysopis: / Wzrost 170 / Włosy brun. / Brwi szat. / Oczy c. nieb. / Nos sz. wkl[...] / Usta średnie / Broda wy[...] / Twarz owalna / [...] / (podpis właściciela książeczki) EMutke
[s. 4] 2. Imiona Edmund / Nazwisko Mutke / 3. Imiona rodziców: Karol, Anna / 4. Urodzony dnia 16 XI 1914 w Woźnikach gmina Lubowa, powiat Gniezno wojew. Poznań / 5. Język macierzysty polski / Narodowość polska Wyznanie rzym.-kat. / 6. Wykształcenie cywilne: [...] w chwili wydania książ. seminarium nauczycielskie w Lesznie 1935 r. / 7. Zawód cywilny w chwili wydania książ. nauczyciel szk. pow.
[s. 5] 8. Stopień wojskowy w chwili wydania książ. ppor. / 9. Korpus osobowy: w chwili wydania książ. piech. [dalsze wpisy nieczytelne]
[s. 6] [bardzo zniszczone] 11. specjalność wojskowa w chwili wydania książ. Dca plut[...] k.m
[s. 8] [bardzo zniszczona] 18. Służba czynna w W.P. / strzel. 20.9.35 – 28.2.36 Dyw. kurs kon[...] Rez. 57 pp / st. strzel. 1.3.36 – 26.5.36 / p[...] 27.5.36 – 9.6.36 / kapr. pchor. 10.6.36 – 31.7.36 / plut. pchor. 1.8.36 – 2.8.36 / [...] pchor. 3.8.36 – 19.9.36 55 pułk piechoty / [...] 19.9.36 przeniesiony do rezerwy – M[...] Wojsk Dep. Dow. Og. L. 3432 [...]rg[...]j z dnia 28.VII.1936 r.
[s. 9] 20. Odbył ćwiczenia wojskowe w stopniu szeregowego: / od 20[...]37 do [...]8.37 w stopniu plut. pchor. / od 1.8.37 do [...]37 w stopniu [...] / 21. Mianowany podporucznikiem rezerwy: / z dniem 1.I.38 lok. 2677 Dz. Pers. [...]N-2
[s. 11] Poświadczenie o odbytych ćwiczeniach w rezerwie / 3.VII.39 28 VII 39 26 [dni] / w III/ 50[?]p.p.
[s. 14] 26. Poświadczenie o zgłoszeniu się do służby wojsk. w razie mobilizacji oraz o zwolnienie z czynnej służby na podstawie demobilizacji / Dnia 1.IX 1939 r. godz. 3 zgłosił / się w 50 pp. do czynnej służby / wojskowej w myśl art. 92 ustawy / mob. lub art. 121, ustawy o pow. obow. wojskow. / [podpis nieczytelny]
[s. 19] Adnotacje / o zmianie miejsca zamieszkania (pobytu, adre- / su) dokonane przez urzędy gminne względnie / meldunkowe, a zagranicą przez urzędy kon- / sularne / w Chwoszczowata, gm. Niemowicze / pow. Sarny
[s. I-XV] [Drukowane pouczenie zawierające 22 paragrafy w pięciu częściach]
2. Legitymacja 
Legitymacja służbowa oprawna w skórę z tłoczonym godłem państwowym
(11 x 7,5 cm, 2 s., oprawa twarda, akc. 6/2)
 
[s. 1] [Fotografia w dobrym stanie] / Uprawnia do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnemi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych / podpis właściciela / Edmund Mutke / Ważna na rok wystawienia. Ważność legitymacji przedłuża się na rok: 1938, 1939.
[s. 2] [Legitymacja] Nr 4201/1 / nazwisko i imię Mutke / Edmund / stanowisko nauczyciel kieruj. publicznej szkoły powszechnej w Choszczowatej / Sarny dn. 1/X 1937 / [podpis nieczytelny]

Opcje strony

do góry